subss2

Gwybodaeth

Gwyliau hunanarlwyo ar Benrhyn Llŷn

Mae’r ffermdy mewn lleoliad o fewn cyrraedd hwylus i’r lleoliadau poblogaidd hyn:-

 • 1 milltir o bentref Botwnnog
 • 2 filltir o Borth Neigwl
 • 4 milltir o bentref a thraethau Abersoch
 • 7 milltir o Bwllheli, y dref fwyaf ar Benrhyn Llŷn, gyda marina, traethau a chanolfan hamdden
 • Mae Eryri a Chaernarfon o fewn 27 milltir

 

Mae’r traethau / marinas yn yr ardal sydd wedi cael baner las yn cynnwys:

 • Abersoch, Gwynedd
 • Abermaw, Gwynedd
 • Benllech, Sir Fôn
 • Marina Cei Deganwy, Conwy
 • Dinas Dinlle, Gwynedd
 • Friog, Gwynedd
 • Hafan, Pwllheli, Gwynedd (marina)
 • Marina Caergybi, Sir Fôn
 • Llanddona, Sir Fôn
 • Llanddwyn, Niwbwrch, Sir Fôn
 • Traeth y Gogledd Llandudno, Conwy
 • Pen Morfa Llandudno, Conwy
 • Penmaenmawr, Conwy
 • Porth Darfarch, Sir Fôn
 • Pwllheli, Marian y De, Gwynedd
 • Canol Prestatyn, Sir Ddinbych
 • Llandrillo-yn-Rhos/Bae Colwyn, Conwy
 • Bae Trearddur, Sir Fôn
 • Tywyn, Gwynedd
 • Doc Fictoria, Caernarfon (marina) Gwynedd

 

 • Parc Glasfryn Llŷn
 • Portmeirion
 • Rheilffordd Ucheldir Cymru (Porthmadog)
 • Crochendy Twrog
 • Plas Yn Rhiw
 • Plas Tan y Bwlch – Teithiau Cerdded yn yr Ardd a Theithiau o’r Tŷ
 • Parc Glynllifon
 • Ynys Enlli
 • Uwchmynydd
 • Castell Caernarfon
 • Yr Hwylfan, Caernarfon

Aberdaron
Mae’n agos at waelod Penrhyn Llŷn, er bod modd mynd ymhellach i’r gorllewin drwy ddilyn llwybr dwy filltir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i Uwchmynydd, pentir gwyllt â golygfeydd o Ynys Enlli o Lŷn. Mewn gwirionedd, ar un adeg Aberdaron oedd y porthladd i’r pererinion a fyddai’n mynd draw i Ynys Enlli. Bellach, mae’n bentref dymunol, gyda strydoedd cul, troellog a thafarn sy’n werth mynd yno am ginio.

 

Abersoch
Yn enwog yn bennaf am hwylio, mae harbwr ac aber Abersoch ar ochr ddeheuol y Penrhyn yn llawn offer hwylio o bob lliw a llun. Os nad ydych chi eisiau hwylio, mae digon o draethau tywodlyd, neu rhowch gynnig ar bysgota mecryll oddi ar ynysoedd Sant Tudwal – mae’r môr o’r Penrhyn yn llawn pysgod. Mae Ynysoedd Sant Tudwal eu hunain yn eiddo preifat, ond mae tripiau cyson yn mynd o Abersoch i weld yr ogofâu a’r adar môr o amgylch yr ynysoedd.

Mae’r bae nesaf, Porth Neigwl, yn meddiannu ochr dde'r ffin ar waelod y Penrhyn. Mae’n adnabyddus am ei llanw cryf sy’n malu clogfeini'r traethau.

 

Cricieth
Wedi ei amddiffyn gan adfeilion castell o’r 12fed ganrif ar y clogwyni uwch ei ben, nid yw Cricieth wedi ei hagru gan ddatblygiadau modern. Mae’r lleolaid yma sy’n wynebu’r de ar y Penrhyn wedi ei gysgodi, ac mae yno draethau tywod da ac ymdrochi ger y marian.

Yr enw enwog yn yr ardal yw David Lloyd George, a gafodd ei eni a’i fagu nid nepell o Gricieth. Claddwyd ef yn Llanystumdwy, rai milltiroedd i ffwrdd, lle y mae hefyd amgueddfa Lloyd George. Mae Llŷn yn gyrchfan o bwys i’r sawl sy’n ymchwilio bywyd Lloyd George.

 

Nefyn
Mae i’r dref hanes hir, yn dyddio o ddyddiau’r Sacsoniaid, ac yn parhau ag ymweliad gan Edward I yn 1284. 4 milltir i ffwrdd mae hen borthladd smyglo Porth Dinllaen ar arfordir gogleddol Llŷn. A phedair milltir i’r gogledd o’r dref mae taith gerdded hyfryd i fyny at wersyll Tre’r Ceiri o’r Oes yr Haearn, lle y gallwch weld golygfeydd panoramig.

 

Porthmadog
Porthmadog yw eich pwynt mynediad i Benrhyn Llŷn.

Yn aber Afon Glaswyn, mae trefi gefeilliol Porthmadog a Thremadog. Adeiladwyd hwy ar dir a adenillwyd gan AS lleol yn y 19eg ganrif. Bellach mae yno harbwr darluniadwy ac ymdrochi ger traethau tywodlyd.

Roedd Shelley, y bardd, yn ymwelydd cyson, a dywedir iddo ysgrifennu “Queen Mab” yn yr ardal.

Portmeirion
Mae Portmeirion yn agos i Borthmadog ar waelod y Penrhyn.

Adeiladwyd Portmeirion gan y pensaer Clough Williams-Ellis, ac mae’n rhywbeth gwbl wahanol. Mae’r cynllun wedi ei seilio ar Portofino yn yr Eidal, a dechreuwyd ef yn 1926. Plannwyd gerddi â phlanhigion egsotig (sy’n tyfu’n dda yn hinsawdd fwyn Llŷn), ac adeiladwyd Campanile Eidalaidd, castell a goleudy. Heddiw, y gwesty yw canolbwynt bywyd y pentref, a gellir rhentu llawer o’r adeiladau.

Yn naturiol, mae gan wneuthurwyr ffilmiau ddiddordeb ym Mhortmeirion, yn enwedig y Prisoner, y gyfres cwlt o’r 60au. Ysgrifennodd Noel Coward Blythe Spirit ym Mhortmeirion.

Pwllheli
Pwllheli yw’r gyrchfan fwyaf ar Benrhyn Llŷn. Mae’r cylch eang pum milltir o Draeth y De wedi arwain at ddatblygu tref glan môr modern ym Mhwllheli. Mae harbwr y dref yn lle da i bysgota yn y môr ger Llŷn - yn enwedig mecryll, draenogod y môr a morleisiaid.

Mae Llŷn yn cynnig y gorau o Gymru – hanes a golygfeydd.

Gwlad y chwedlau a’r mynyddoedd – Penrhyn Llŷn.


(ref: http://www.wales-calling.com/guide/lleyn.htm)